En parasocial vänskap? : Om digitala relationer och upplevelsen av vänskap, närhet och intimitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar att undersöka och omdefiniera den parasociala relationen och har haft som ambition att förstå dess natur i det nya socialt kodade medialandskapet. Det är med bakgrund till den snabbt utvecklade sociala mötesplats som internet blivit som motiverar val av ämne. Vårt beteende har mer och mer förflyttats till internet och därmed bör våra sociala relationer studeras där liksom det tidigare studerats i det fysiska rummet. Uppsatsen har genom kvalitativ innehållsanalys studerat tre sorters fall. De valda fallen är Isabella Löwengrip, Clara Henry och Rickard Söderberg. Empirin utgörs av mediatexter hämtade från fallens Instagramprofiler och både bild, text samt kommentarer har diskuterats i uppsatsens analys. Analysen tar avstamp i vänskapsteori för att kunna applicera dessa på en digital relation och på så vis utläsa om det finns beteenden mellan offentliga personer och deras följare och fans som påminner om vänskap. Studien visar att tendenser till vänskap finns att hitta, likväl är dessa tendenser fabricerade och den upplevda intimiteten illusorisk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)