Det går aldrig att sätta likhetstecken mellan verkligheten och nyheternas bild av den : En studie av svenska tidningars gestaltningar av skandalen gällande Paolo Macchiarini på Karolinska Institutet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna studie är att få en bredare förståelse för hur framing används i medierna, främst genom att undersöka hur svenska journalistiska texter gestaltade skandalen gällande Paolo Macchiarini på Karolinska Institutet och hans operationer av plaststrupar. Utifrån detta syfte utformades denna frågeställning: Hur väljer tidningarna att konstruera skandalen kring Paolo Macchiarini? Hur framställs Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i artiklarna? Hur framställs Paolo Macchiarini? Vad beskrivs i artiklarna respektive osynliggörs i jämförelse med dokumentären? Metod I uppsatsen har en frameanalys tillämpats för att undersöka förekommande gestaltningar i texterna. Material Materialet består av åtta svenska journalistiska texter, fyra texter från morgontidningar och fyra texter från kvällstidningar. De texter som har använts i analysen är krönikor, sidospalter, kommentarer, ledare och nyhetsartiklar. Resultat Resultatet av analysen visade att det förekommer skilda gestaltningar av händelsen i nyhetstexterna. Olika rekonstruktioner av händelsen framställs varpå texterna väljer att fokusera på olika aspekter. Generellt framställdes Macchiarini och Karolinska Institutet i dålig dager och de båda ses som ansvariga för en av Sveriges största vårdskandaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)