Sjuksköterskans kliniska kompetens äventyrar patientbedömningen : En integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Kompetens beskrivs som förmågan att utföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. Den kliniska kompetensen handlar om sjuksköterskans förmåga att fatta snabba beslut, ha tillräcklig erfarenhet samt att kunna planera och organisera patientvården. Då den kliniska kompetensen inte kan säkerställas, riskerar den akutsjukvård sjuksköterskor ansvarar för att bli ofullständig. Studiens syfte är att undersöka klinisk kompetens och vad som påverkar sjuksköterskors bedömning av patienter i samband med triage på akutmottagning. Metoden som valdes var en integrativ litteraturstudie där 12 artiklar inkluderades. Den tematiska innehållsanalysen ledde till att tre teman växte fram; Känna trygghet påverkar bedömningen, Kunskap och färdigheter påverkar bedömningen och Förutsättningar som påverkar bedömningen. Resultatet visar att erfarenhet, intuition och utbildning är betydelsefulla faktorer för att genomföra adekvata patientbedömningar. Tidigare studier visar att sjuksköterskors grundutbildning är otillräcklig för att göra bedömningar av patienter i samband med triage på akutmottagning. Det har även visat sig att brister i klinisk kompetens kan leda till att misstag begås. För att akutsjukvården ska vara patientsäker och hållbar behöver den kliniska kompetensen hos sjuksköterskorna säkerställas och upprätthållas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)