Organisatoriska aktiviteter som upprätthåller organisationskultur - En kvalitativ studie om organisationskultur i ett äldre företag med starkt varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Organisationskultur har under de senaste decennierna blivit ett alltmer relevantforskningsområde, då man sett att det bland annat kan påverka effektiviteten på företag samtutgöra en konkurrensfördel. Företagets varumärke och hur länge företaget existerat kan även detha betydelse för den rådande organisationskulturen. Varumärket kan påverka till vilken grad de anställda känner identitet till företaget. Äldre företag har oftast en mer etablerad företagskultur, där kulturen existerat så pass länge att den tas för givet och anses mindre relevant att försöka utveckla.Syftet med uppsatsen var att få en förståelse för hur organisationskulturen upprätthålls ochupplevs på ett företag med lång historik och ett starkt varumärke. En kvalitativ studie har genomförts på Morgan Motor Company i England, ett företag som producerar handbygga Brittiska sportbilar. Det insamlade empiriska materialet består av intervjuer med chefer och anställda samt observationer på fabriken.Resultatet av studien visar att kulturen på företaget uppfattas som familjär, öppen och att det råder stolthet och passion för varumärket. De artefakter som var mest framträdande förorganisationskulturen var bilarna, rastklockan och de guidade turerna, som i sig förmedlade företagets värden. De anställda blir länken mellan företaget och omvärlden då det främst är desom är i kontakt med besökarna under de guidade turerna. Att de anställda utgör en betydandedel av besökarnas upplevelse på företaget gör dem till en del av själva varumärket, vilket kanförstärka deras känsla av identitet till företaget. Eftersom värdena och kulturen existerar inomorganisationens dagliga rutiner, så reflekterade varken de anställda eller cheferna över hurkulturen upprätthålls. Även rekrytering och socialisering var framkommande processer somtydligt upprätthåller den rådande kulturen. På grund av att företaget existerat i över hundra årfinns möjligheten att anställa andra och tredje generationens arbetare från samma familj, vilketäven underlättar socialiseringsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)