Omvårdnad av barn med cancer vid cytostatikarelaterat illamående - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Ett barn med cancer drabbas av stort lidande, både psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt. Omfattande behandlingar och biverkningar kan skapa oro och rädsla hos barnet. Vid cytostatikabehandling är det vanligaste symtomet illamående och kräkningar, vilket påverkar barnet på ett negativt sätt. Vid omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan skapar en bra relation till barnet Syftet: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans farmakologiska och icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid cytostatika relaterat illamående och kräkningar hos barn med cancer. Metod: Metoden är en litteraturöversikt som inkluderat 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod. Resultat: Litteraturöversiktens resultat visar att icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder såsom massage, akupressur och akupunktur bör kombineras med farmakologiska åtgärder. Detta bidrar till reducering av biverkningar av cytostatikarelaterat illamående samt lindrar barnets lidande. Sjuksköterskans bemötande och kommunikation har stor betydelse i omvårdnaden av barn med cancer vid cytostatikarelaterat illamående och kräkningar. Slutsats: När ett barn drabbas av cancer förändras hela familjens livssituation. Barn med cancer är ofta känsliga och sårbara på grund av att de utsätts för många smärtsamma tuffa och omfattande behandlingar. Litteraturöversikten påvisar att omvårdnadsåtgärder såsom massage, akupressur och akupunktur i kombination med antiemetikum har resulterat i goda effekter för att tillgodose barnets tillfredsställelse och för att förebygga cytostatika relaterad illamående och kräkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)