Rösta på oss!

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Vart fjärde år, i valtider, uppstår en viss typ av kommunikation då och enbart då. Valaffischer trycks än idag i stora upplagor och sätts upp vid valda platser i hela Sverige, vilket leder till en stor exponering hos invånarna. Denna stora uppvisning har dock inte lett till någon större forskningsinsats på valaffischer, utan det finns ett mycket smalt utbud av studier av svenska valaffischer. Forskning om politisk kommunikation har däremot som helhet utökats och ett område har fått ökad uppmärksamhet: personifiering. I korthet innebär detta ett större fokus på personliga egenskaper och privatliv till nackdel för sakpolitik och den politiska diskussionen. Följer valaffischer denna utveckling bör även hos valaffischer urskönjas en ökad grad av personifiering. Syftet med denna studie är att undersöka valaffischer och ge en helhetsbild av valaffischers funktion och personifering från 1970 till 2018. Valaffischerna är från Centerpartiet och Liberalerna (fd Folkpartiet) och från fyra olika valår från 1970 till 2018. Analysen skedde genom semiotisk analys, myntat av Barthes, med denotation, konnotation och budskap som tre påbyggande nivåer. Studien visar att en ökad grad av personifiering inte finns, utan att det finns fördelat över samtliga år och valaffischer. Överlag fann studien att personifiering var starkt representerade hos alla valaffischer och till högst nivå hos Centerpartiet. Kategoriseringen av affischernas funktionalitet visar att majoriteten av affischerna är argumenterade till sin art, med långsiktigt imagebyggande som näst vanligast kategori. Genom denna studie ämnar jag att bredda studiefältet av valaffischer och ge inblick i ett växande fenomen inom politisk kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)