Hållbar masshantering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Tobias Lindfors; [2019]

Nyckelord: Masshantering;

Sammanfattning: Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor utmaning med klimatreducerande åtgärder mot en klimatneutral byggprocess tills 2045. Denna studie är en uppföljning av ett exploateringsprojekt i Skellefteå Kommun med Skanska Sverige AB som entreprenör. Projektet har fått utmärkelse för årets hållbara infrastrukturprojekt samt mottagit Skanskas interna hållbarhetspris. Projektet har prisats för att ha reducerat den förväntade klimatpåverkan från masshanteringen med 93%. Nyckelord: Masshantering, Klimatkalkyl Syfte: Syftet med studien är att ta tillvara på lärdomar från det lyckade projektet Västra Eriksberg och finna nyckelfaktorer som har lett till det goda resultatet. Studien utreder också hur klimatkalkyl ska kunna användas som ett stöd i produktionen. Frågeställningar: -          Vilka nyckelfaktorer i projekt möjliggör/försvårar hållbar ”Masshantering”?   -          Kan produktionsstyrningen förbättras med hjälp av klimatkalkyl? Metod: Studien är utförd som en fallstudie. Intervjuer har utförts med nyckelpersoner kring Västra Eriksberg. Dokumentstudien har innefattat en undersökning av Skanskas produktionsverktyg. Slutsats: Det lyckade resultatet på Västra Eriksberg går att härleda till väl utförd projektledning tillsammans med en väl fungerande samverkan mellan beställare och entreprenör. Detta har tillsammans med gynnsamma geotekniska förhållanden, möjlighet till utrymme för upplag, närliggande verksamheter med behov av massor från projektet lett till ett väldigt gott resultat. För att klimatkalkylen skall kunna fungera som ett verktyg i produktionsstyrningen måste branschens fokus flyttas från den ekonomiska vinningen och låta klimatfrågan ta större plats. Vidare måste kalkylen få en närmare koppling till det verkliga utförandet och vara mer representativ för de arbete som utförs, detta kommer kräva en teknisk utveckling av produktionsverktyget för att göra arbetet med klimatkalkyl mer kvalitetssäkert och användarvänligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)