Från gråbrungrönt till ökenfärgat Är svensk säkerhetspolitik realistisk? En teoriprövande fallstudie med svenskt fokus, om små och medelstora staters ökade tendens att använda sig av militära medel internationellt

Detta är en Magister-uppsats från Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Sammanfattning: Denna teoriprövande fallstudie försöker svara på frågan om små staters ökande militära internationella ambitioner, och villighet att ta militära risker är ett förväntat beteende utifrån ett brett realistisk perspektiv. I centrum för undersökningen går den svenska säkerhets- och försvarspolitiska utveckling under luppen. Uppsatsen har en hög abstraktionsnivå och under undersökningens gång görs tre nedslag som alla försöker belysa realismen aktualitet. Inledningsvis undersöks dagens oklara hotbild, för att därefter ta en närmare titt på de motåtgärder som EU- länderna gemensamt har bestämt sig för, varvid begreppet Peace support operations belyses ur ett realistiskt perspektiv. Slutligen diskuteras hur realismen kan förklara små staters agerande varvid olika möjligheter diskuteras. Detta leder fram till en slutsats som konstaterar att små staters militära aktivitet mycket väl kan öka hotet mot den egna staten snarare än att eliminera det, vilket inte är ett förväntat realistiskt beteende av små stater. Dock finns indikationer på att små stater, möjligen använder sig av militära medel för att indirekt maximera sin makt i andra samanhang. ( 26818 ord)

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)