Att hitta balansen. - en studie om socialsekreterares resonemang kring arbetsbelastning och dess påverkan på arbetsmiljön och klientbemötandet.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med vår c-uppsats är att undersöka hur socialsekreterare i en mottagningsgrupp resonerar kring arbetsbelastning på deras arbetsplats, vi vill även ta reda på hur arbetsbelastning kan påverka arbetsmiljön och klientbemötandet. Våra frågeställningar är: 1.) Hur uppfattas arbetsbelastning av socialsekreterarna i mottagningsgruppen och vad är det som skapar arbetsbelastningen?2.) Hur upplever socialsekreterarna att arbetsmiljön påverkas av arbetsbelastningen?3.) Hur upplever socialsekreterarna att arbetsbelastningen påverkar deras bemötande gentemot klienterna?Vår uppsats bygger på intervjuer med sju socialsekreterare som arbetar i en mottagningsgrupp med ekonomiskt bistånd inom individ och familjeomsorgen. Vår teoretiska referensram har varit organisationsteori och KASAM (känsla av sammanhang) utifrån ett postmodernt perspektiv. Uppsatsen tar upp socialsekreterarnas reflektioner kring ämnet och om hur det är att arbeta i en organisation med hög personalomsättning samt högt tryck. I slutskedet har vår slutsats varit att det är många faktorer som påverkar hur socialsekreteraren ser på sin arbetsmiljö och hur bemötandet ser ut. Socialsekreterarna har inte endast klienterna att tänka på utan även diverse arbetsuppgifter som tar tid. Socialsekreterarna är en del av en organisation som har en åtstramad ekonomi och det är mycket som ska göras. Samtidigt som dessa faktorer adderas en hög personalomsättning som leder till att gruppen blir instabil och utgör en större påfrestning på arbetsgruppen. Detta leder därmed till den kvantitativa överbelastningen; att utföra väldigt många arbetsuppgifter under en begränsad tid istället för att satsa på det kvalitativa arbetet; att arbeta med sin klient och vara tillgänglig för den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)