"Duktiga" elever i matematik : En studie om elever med särskild begåvning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Sammanfattning: På senare tid har det skrivits mycket om elever som har en särskild begåvning inom ett visst ämne och att de inte får den hjälp och stöttning som behövs i den svenska skolan. Lärare har ansvar att stötta även dessa elever, detta fastslår skollagen genom att ”utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande” (SFS 2010:800, kap 1, 4 §). Detta innebär att alla har rätt att utvecklas efter sin egen förmåga. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med elever som har en särskild begåvning i matematik i årskurserna 4–6, hur lärare stöttar och utmanar dessa elever samt hur lärarnas engagemang kan motivera elever. Att vara särbegåvad innebär att man besitter en exceptionell begåvning inom ett eller flera ämnen. Den empiriska undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med elever och lärare. Resultatet presenteras genom teman som kom fram genom meningskoncentrering (Kvale, 1997). Resultatet visar att lärare har svårt att skilja på särbegåvade och högpresterande elever, att dessa elever vill ha mer utmaningar men att lärarnas arbetstid ofta inte räcker till att möta alla elever på deras individuella nivå, även fast ambitionen finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)