Vägtrafikskadade i Västmanlands län idag och för tjugo år sedan : Regional uppföljning av det nationella trafiksäkerhetsmålet

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Studiens syfte är att undersöka hur det nationella målet för trafiksäkerhet går att följa upp på länsnivå via befintlig statistik från polis och sjukvård. Ger de två källorna en likartad bild av förändringen av antalet vägtrafikskadade under den gångna tjugoårsperioden? Undersök- ningen omfattar personer som skadats och överlevt vägtrafikolyckor i Västmanlands län. Data från 1989/1990 respektive 2008/2009 jämförs.

De två statistikkällorna ger en likartad bild av förändringen av antalet vägtrafikskadade bilister, motorcyklister och mopedister. Skillnaderna är däremot stora beträffande gång- trafikanter och cyklister.

Antalet skadade personer registrerade av sjukvården i länet har minskat under den studerade tidsperioden. Det beror på att antalet skadade gångtrafikanter och cyklister har blivit färre. På grund av förändringar inom sjukvården kan minskningen inte kvantifieras. Det lägre antalet frakturer, främst hos gångtrafikanter men även hos cyklister, visar att det varit en minskning. Antalet skadade bilister har däremot blivit fler, men de skadas lindrigare än 1989/1990. Gruppen allvarligt skadade bilister (ISS > 8) har dock ökat.

För perioden 1997 – 2009 har det inte funnits något nationellt definierat trafiksäkerhetsmål för allvarligt skadade. Enligt polisens statistik är antalet svårt skadade vägtrafikanter i länet oförändrat under perioden. Om allvarligt skadad i sjukvårdens mätning definieras som inlagd på sjukhus har antalet allvarligt skadade under perioden minskat med 27 %. Antalet allvarligt skadade definierat som ISS > 8 är oförändrat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)