Socialt trygghetsskapande i cyberrummet - Utmaningar och strategier hos tre grupper på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Socialt trygghetsskapande i cyberrummet, utmaningar och strategier hos tre grupper påFacebook. Internets geografi existerar huvudsakligen bortanför de fysiska gränsdragningarnaoch det är här en stor del av det vardagliga och sociala livet utspelar sig. Detta innebär attsociala mönster, normer och uttryck som utvecklas på den internetbaserade plattformenFacebook uppträder i likhet med de i fysiska livet. Uppsatsen har ett kulturgeografiskt fokusoch utgår från två perspektiv, varav det första ämnar närma sig de utmaningar tre grupper stårinför och de strategier som används för att hantera dessa. Det andra perspektivet undersökermedlemmarnas trygghetsskapande strategier på Facebook samt hur upplevelsen av forumetstår i kontrast till grupperna.För att svara på studiens syfte har tre kvalitativa metoder använts, samtalsintervju, textanalyssamt internetbaserade fokusgrupper. Resultatet presenteras, analyseras och diskuteras utifrånen humanistisk och feministisk ansats med teoretiskt stöd från tidigare forskning. För attisolera och studera upplevelser och strategier utifrån de två perspektiven har förutomgeografiska verktyg också begrepp från feministisk teori och lingvistik lånats in.Intervjuerna, textanalysen och fokusgrupperna har hjälpt oss att identifiera tre områden däradministration möter utmaningar. Dessa områden är medlemsinsläpp, gruppstorlek samtmoderering och språk. I studien framkom det att utmaningarna främst motverkas med hårdmoderering och en tydlig värdegrund. Medlemmarna orienterar sig i sin tur mot grupper somdelar deras värdegrund och den upplevda tryggheten dikteras av detta i kombination medtydliga regler samt en dynamisk normkultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)