Föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sitt för tidigt födda barn - en litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör vårdpersonal aktivt uppmuntra föräldrar till närvaro och vård av sitt för tidigt födda barn för att säkerställa deras delaktighet. Svensk neonatalvård anses ligga i framkant men det finns utrymme för förbättringar av det psykosociala stödet och omhändertagandet av föräldrar. Enligt Svenskt Neonatalt Kvalitetsregisters årsrapport 2021 framkommer det att cirka en tredjedel av föräldrarna inte känner sig tillräckligt delaktiga. Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sitt för tidigt födda barn som vårdas på en neonatalavdelning. Metod: En systematisk litteraturstudie med 16 vetenskapliga artiklar som belyste föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sina för tidigt födda barn på en neonatalavdelning analyserades enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärderings för tematisk syntes. Resultat: Totalt ingick 346 föräldrar i föreliggande studier. Resultatet bygger på meningsbärande enheter som beskriver föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sitt för tidigt födda barn. Tre övergripande teman framkom: Delaktighet stärker föräldrarollen, Det mellanmänskliga mötets betydelse för delaktighet och Rädsla och stress är en hindrande faktor för delaktighet. Slutsats: Det framkom att det var av stor betydelse att föräldrar fick stöd, uppmuntran och vägledning för att kunna vara delaktiga i sitt barns vård. Med den här kunskapen kan föräldrastödet på neonatalavdelningar utvecklas ytterligare för att stärka och öka föräldrars delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)