Historiekultur : Bilden av det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien skildrad i två historieläroböcker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka vilken historiekultur konstrueras i en svensk och i en bosnisk gymnasielärobok då fokus ligger på det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien. Frågeställningar är följande: Hur beskrivs det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien i de analyserade gymnasieläroböckerna det vill säga vilka politiska och kulturella händelser skildras? Förekommer några likheter och/eller skillnader i framställningen av det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien? Finns det några jämförbara förhållanden eller idéer? Handlar det alltså om kontrasterande eller generaliserande komparation? Vilken bild av historiekultur konstrueras i respektive gymnasielärobok? Metoden som används är kvalitativ textanalys av läromedel och komparativ metod. Resultatet visar att politisk historia dominerar i beskrivningen av det tidigmoderna Sverige medan kulturell historia upptar mindre plats. I beskrivningen av det tidigmoderna Bosnien uppmärksammas politisk och kulturell historia lika mycket. Komparationen mellan framställningen av det tidigmoderna Sverige och det tidigmoderna Bosnien är i lika hög grad kontrasterande som generaliserande eftersom den karakteriseras av både likheter och skillnader i historieskrivningen. Likheter handlar om allmänna historiska drag som politik, kultur, händelser och personer medan skillnader innebär själva händelser och personer som är specifika för Sveriges respektive Bosniens historiska utveckling. Bilden av den svenska och den bosniakiska historiekultur är jämförbara och består av de händelser och personer som var betydande för ländernas territoriella expansion, politiska och kulturella utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)