SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA PERSONER MED PSYKIATRISK DIAGNOS INOM SOMATISK AKUTSJUKVÅRD

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Den ökande andelen hos befolkningen som diagnostiseras med en psykiatrisk diagnos är enbidragande faktor till att sjukvården är komplex och resurskrävande. Personer medpsykiatriska diagnoser vårdas frekvent i den somatiska akutsjukvården. Patientgruppen har enbevisad samsjuklighet med somatiska sjukdomar och får en sämre somatisk vård.Sjuksköterskans professionella ansvar är att ge lika omvårdnad till människor som är i behovav vård. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av attvårda patienter med psykiatriska diagnoser inom den somatiska akutsjukvården. Arbetet är enlitteraturstudie där elva artiklar analyserades och sammanställdes. Artikelförfattarna användekvalitativ, kvantitativ och mixad metod metodik. Fyra huvudteman formades utifrån detbearbetade materialet; Sjuksköterskans attityd, roll och behov av kunskap, Miljön påakutmottagningen, Professionalitet och Upplevda känslor på akutmottagningen. Resultatetvisar att sjuksköterskor upplever känslor av frustration och hopplöshet samt svårigheter kringatt vårda patientgruppen. Vårdpersonalen uttryckte ett behov av utbildning, stöd frånorganisationen och en förändring i miljön på akutmottagningen för att kunna utföra optimalvård för patientgruppen. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i att förbättra vårdkvaliteten förpatientgruppen och behöver få redskap och kunskap för att öka sin medvetenhet kringpatientgruppen. Ett förbättringsarbete kring patientgruppen i den somatiska akutsjukvårdenbehövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)