Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - en kvalitativ studie om bemötande, metoder och brister i arbetet med våldsutsatta kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna uppsats har sin utgångspunkt i mäns våld mot kvinnor i nära relationer, med särskilt fokus på det stöd som erbjuds utsatta kvinnor via kvinnojourer. En kvalitativ studie har gjorts genom att genomföra sex semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar eller har arbetat på kvinnojourer. Syftet med studien var att undersöka bemötande, metoder och brister i arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Genom denna undersökning önskar vi bidra med att kunna hitta eventuella fallgropar i de metoder och riktlinjer som används. Vi har en förhoppning om att kunna bidra med ny information om var vidare forskning i arbetsmetoderna bör riktas. Med en tematisk analys visar resultat att ett bra bemötande, enligt dem som arbetar med att möta kvinnorna, bör baseras på respekt, empati och förståelse. Vidare framkommer det i resultatet att det, förutom en brist på struktur, även saknas metoder och riktlinjer överlag och därav bör vara fokus i framtida forskning. Resultatet visade även att den framtida forskningen även borde innefatta ett preventionsinriktat arbete där en satsning görs på våldsutövarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)