Internprissättning inom pappersindustrin : En studie om hur internprissättning tillämpas i tre företag inom pappersindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

Sammanfattning

Titel: Internprissättning inom pappersindustrin – En studie om hur interprissättning tillämpas

i tre företag inom pappersindustrin

Ämne/Kurs: FEKC 10 Kandidatuppsats, 10 poäng

Nyckelord: Internprissättning, kostnadsbaserad prissättning,

internprissättningsproblemet, självkostnadskalkyl

Syfte: Att undersöka tre företag som är jämförbara vad

gäller storlek i produktionskapacitet och antal

anställda. Detta för att se hur företagen värderar

interna prestationer, vilken

internprissättningsmetod de tillämpar samt effekter

av deras val.

Metod: Vi har använt oss av en induktiv ansats och således

tagit utgångspunkt i empirin. Data har samlats in

med kvalitativt metod i form av personliga

intervjuer och frågeformulär. Även metodproblem

behandlas i detta kapitel.

Teori: Internprissättning är ett gammalt fenomen som används för att värdera interna prestationer samt att skapa

incitament till effektivitet. Det finns många olika

metoder för hur prissättningen ska ske men inget

bästa sätt för hur detta ska genomföras finns utan

varje företag måste själva göra en bedömning av

vilken metod som lämpar sig bäst. .

Empiri & Analys: I vår empiri redovisar vi den information vi fått

genom intervjuer. Vi kan se stora likheter mellan

organisationers uppbyggnad och val av

internprissättningsmetod.

Slutdiskussion: Internprissättning används i mindre omfattning i

fallföretagen än vad vi trodde från början.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)