Patienters upplevelse av fysisk aktivitet i samband med depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Människor i dagens samhälle utsätts för en mängd olika stressorer vilket kan ses som ett hot mot folkhälsan. Psykisk ohälsa i världen ökar och depression är idag en av våra vanligaste folksjukdomar med över 300 miljoner människor drabbade världen över. Bara i Sverige stod antidepressiva läkemedel för en total kostnad på cirka 607 miljoner kronor under 2017. Det finns omfattande forskning kring hälsovinsterna av fysisk aktivitet vid en rad olika sjukdomstillstånd och studierna kring fysisk aktivitet som behandlingsform är många. Syfte: Syftet med studien var att undersöka människors upplevelse av fysisk aktivitet i samband med depression. Metod: Studien grundar sig på analysen av kvalitativ forskning utifrån Fribergs analysmodell. Tio kvalitativa artiklar har analyserats för att finna patienters upplevelser. Resultat: Huvudfyndet i studien var att majoriteten av deltagarnas upplevelser av fysisk aktivitet i samband med depression kunde kopplas till en känsla av sammanhang, KASAM. Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och nio underkategorier där huvudkategorierna är ”Begriplighet”, ”Hanterbarhet”, ”Meningsfullhet” och ”Barriärer”. Resultatet belyser bland annat vikten av att ta tillbaka kontrollen över livet, vikten av kunskap, att ta sig vidare samt hur detta kan tillämpas i vårdandet. Diskussion: Studien förstärker betydelsen av fysisk aktivitet som behandlingsform i både preventivt och behandlande syfte. I den hälsofrämjande vården bör detta tillämpas och prioriteras i den utsträckning det är möjligt för att nå en hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)