Kompetensutveckling för konkurrenskraft : En kvalitativ studie av kunskapsintensiva tjänsteföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: De kunskapsintensiva tjänsterna har vuxit betydligt då den svenska ekonomin med åren blivit allt mer specialiserad, avancerad och kunskapsintensiv. För att företag ska upprätthålla en stark konkurrenskraft krävs det att medarbetarna har rätt kompetens. Trots att många företag erbjuder sina medarbetare möjlighet att utveckla sin kompetens finns det flera orsaker som hindrar att det sker. Syftet med studien är att erhålla kunskap om hur chefer med personalansvar på kompetensintensiva tjänsteföretag inom privat sektor uttrycker sig angående kompetensutveckling för konkurrenskraft. Data har samlats in genom intervjuer och är av kvalitativ ansats. Respondenterna i studien är ett målstyrt urval bestående av fem chefer med personalansvar i kunskapsintensiva tjänsteföretag runtom i Sverige. Resultatet i studien bygger på̊ tolkning av det insamlade empiriska materialet, med stöd av teorin framgår det att cheferna tycker utveckling av arbetstagarnas kompetens är avgörande för verksamhetens konkurrenskraft och att det finns olika uppfattningar om begreppets betydelse bland cheferna. De olika uppfattningarna påverkar hur verksamheterna styr utvecklingen av medarbetarnas kompetens i verksamheten och vad cheferna ser för hinder med att utföra det. Studien ger stöd till den tidigare forskningen som framhåller att individer uppfattar kompetensutveckling på olika sätt, vilket i sin tur leder till att det blir svårare att skapa en enighet om begreppets betydelse. Studien visar också att utvecklingen av kompetens är en oerhört viktig del för de kunskapsintensiva tjänsteföretagens konkurrenskraft

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)