Varje barns inflytande i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Barns inflytande i förskolan har uppfattats som ett svårtolkat begrepp. Vi har upplevt en viss osäkerhet kring vad förskollärare anser att begreppet innebär samt hur de arbetar med det i verksamheten. Då det är ett högst relevant område i förskolans verksamhet har vi valt att undersöka inflytande utifrån förskollärares perspektiv. Syftet med studien är att ta reda på vilka strategier och begränsningar förskollärarna upplever att det finns när det kommer till att möjliggöra inflytande för varje barn. För att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och utgått ifrån semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sju förskollärare på fyra olika förskolor i tre olika kommuner. Vi har valt Nel Noddings omsorgsetiska perspektiv som teori att utgå ifrån. Detta för att synliggöra vilka omsorgshandlingar som förskollärarna använder för att lyckas inkludera varje individ och ge varje barn möjlighet till inflytande.   Resultatet har visat att begreppet inflytande är ett svårtolkat begrepp, det finns många olika sätt att se på hur förskollärarna möjliggör inflytande för varje barn. Resultatet visade att förskollärarna överlag hade liknande åsikter över vilka begränsningar de ansåg fanns för att möjliggöra inflytande. Synen på vilka strategier de ansåg fanns för att lyckas möjliggöra inflytande för varje barn skiljde sig dock mycket mellan förskollärarna. Resultatet visade att det i största mån är upp till förskolläraren var, hur och när varje barn ges möjlighet till inflytande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)