Projektering av kontorsbyggnader i tidigt skede : Med hänsyn till dagsljus, energi och inneklimat enligt certifiering med Miljöbyggnad

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Miljöcertifiering av byggnader ökar i takt med efterfrågan hos bland annat fastighetsägare, potentiella kunder och hyresgäster. Allt fler beställare väljer därmed att låta certifiera sina projekt med något av dagens miljöcertifieringssystem. För arkitekter innebär detta en stor utmaning, då det ställs hårda krav på byggnaden för att den ska uppnå den önskade certifieringen. Dessa certifieringskrav påverkar till stor del utformningen av byggnaden, och att då som arkitekt uppnå ett estetiskt uttryck samtidigt som kraven måste uppfyllas är inte enkelt.  Det är dessutom viktigt att projektera rätt redan från början.

Det här projektet syftar till att utöka arkitekters kunskaper kring projektering i ett tidigt skede av lokalbyggnader som ska miljöcertifieras med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Studierna genomförs med hänsyn till de gestaltningspåverkande indikatorer beträffande områdena dagsljus, energi och innemiljö som bedöms enligt Miljöbyggnad samt är viktiga att beakta i ett tidigt skede. Undersökningarna görs på en fiktiv kontorsbyggnad med representativa och vedertagna förutsättningar för en vanlig kontorsbyggnad enligt dagens byggnormer. Beräkningar och analyser har gjorts med avseende på dagsljus, värmeeffektbehov, energianvändning, solvärmelast och termiskt inneklimat.

Resultaten visar på att det är möjligt att projektera lokalbyggnader med en relativt stor fönsterandel, upp mot 40 % i förhållande till fasad, och trots det uppnå Miljöbyggnads certifieringsnivå silver. Det som dock tycks vara en förutsättning för detta är att byggnaden har rörlig solavskärmning. Alternativt annan solavskärmning, men som då tillåter ett högt dagsljusinsläpp samtidigt som stor del av den totala energin från solen stängs ute de molnfria och varma dagar under året. Ett ytterligare villkor för att uppnå certifieringsnivån i fråga är att en värmekälla placeras vid fönsteren, för att under vintern uppnå ett behagligt inneklimat. Det som till synes är svårast att uppnå är balansen mellan ansenligt dagsljus, låg solvärmelast samt ett tillfredsställande termiskt klimat sommartid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)