Sjuksköterskans kunskaper kring smärtbedömning av patienter med cancerdiagnos : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Bakgrund: cancerpatienter med relaterad smärtproblematik blir ett allt vanligare omvårdnadsproblem för sjuksköterskor. Patientens smärta är individuell och drabbar hela individen med fysiologiska, psykologiska, sociala och andliga dimensioner. Även anhöriga till den smärtpåverkade blir drabbad och sjuksköterskan har en betydande roll i att bedöma, lindra och informera angående smärtans uppkomst och lokalisation. En riktig smärtanamnes skall alltid ställas och hjälpmedel användas för att kartlägga den cancerrelaterade smärtan. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans kunskaper kring smärtbedömning hos cancerpatienter. Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som belyste sjuksköterskans kunskaper kring smärtbedömning hos cancerpatienter. Resultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskor visar tendenser att undervärdera cancerpatienters upplevda smärta. Detta framgick särskilt vid intensiv smärta, då sjuksköterskans och patientens värderingar skiljs åt. Specialistutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskor med längre utbildning visar bättre kunskap i smärtfysiologi, smärtbedömning och smärthantering. Det framkom även att sjuksköterskor har måttliga kunskaper i att ta smärtanamnes. Diskussion: Sjuksköterskan visade inte någon större tro på patienten och dennes smärta. Detta trots att smärta är en subjektiv upplevelse som endast kan värderas av den enskilde individen som upplever den. Troliga orsaker till bristande kunskap hos sjuksköterskan gällande smärtbedömning hos cancerpatienter är missförstånd och otillräcklig utbildning. Slutsats: Smärta upplevs olika från person till person. Sjuksköterskor undervärderar patienters smärta och detta leder till att patienterna inte uppnår en fullgod vård. Vidare forskning inom området är av betydelse, då kunskapen inom smärtbedömningsområdet för närvarande är bristfällig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)