Uppföljning av produktionstidplan och produktionskalkyl : En fallstudie av produktionsprocessen för byggentreprenader

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Två huvudsakliga mål för byggprojekt är att de ska färdigställas inom viss tidsram till en viss kostnad. För att säkerställa att framgångsrika projekt uppnås är det viktigt att projekten styrs så att de uppnår målen där uppföljning och avstämning utgör en huvudsaklig aktivitet.  Planering tillsammans med avstämning har visat sig vara en viktig framgångsnyckel för en strukturerad process. För planering av projekt kan Last planner användas som metod, aktiviteter planeras och kategoriseras enligt kan och bör för att sedan generera en plan. Kostnader styrs och följs upp under projektets gång. Målkostnadsstyrning är en metod för styrning av kostnader som genereras vid både projektering och produktion. Bristfälliga rutiner och komplexitet påverkar arbetet och försvårar styrningen av produktionen för platscheferna. Denna studie fokuserar på att kartlägga hur arbetet med uppföljning av produktionstidplan och produktionskalkyl utförs för att sedan utvärdera tänkbara förbättringsmöjligheter. Studiens syfte har varit att undersöka hur uppföljning och avstämning av produktionskalkyl samt produktionstidplan utförs i produktionsprocessen vid byggprojekt. För att realisera detta har en fallstudie gjorts på ett svenskt byggföretag.  Målet med studien har varit att ta reda på hur arbetet med uppföljning av ett projekts ekonomiska utfall kan förenklas. Detta har lett till att en undersökning för hur tidplanen skulle kunna användas vid ekonomisk styrning. Ytterligare ett mål med studien har varit att bidra till forskningen inom ekonomisk uppföljning i byggbranschen. Den metod som använts för att uppfylla studiens syfte har inneburit ett utforskande angreppssätt. Detta för att öka förståelsen inom problemområdet. Vidare har studien använt sig av abduktiv forskningsansats då den utgår från en teoretisk referensram för att sedan utföra intervjuer och observationer. Studien har vidare utförts med hjälp av kvalitativ strategi då fokus har varit att skapa djupare förståelse för problemområdet och då datainsamling kräver anpassning. Data har samlats in med hjälp av litteraturstudie, intervjuer, observationer samt kvalitativa sekundärdata. Studien visar att rutiner och arbetssätt för uppföljning av produktionskalkyl är bristfällig. I produktionsprocessen är prognoser i dagsläget det vanligaste sättet att använda sig av vid ekonomiska uppföljningar. Prognoser utförs däremot inte med sådant tätt intervall, vanligen fyra gånger per år vilket gör att kontroll på det ekonomiska läget mellan dessa tillfällen är bristfällig. Arbetssätt för uppföljning av produktionstidplan är mer utforskat jämförelsevis. Produktionstidplan och produktionskalkyl utgör underlag för styrning av produktionen och har ett starkt samband. Genom att integrera dessa två underlag med varandra skulle det bidra till att det ekonomiska utfallet kan följas upp med tätare intervall och på så sätt ge produktionsledningen indikation om projektet överskrider budget eller ej.  Den rekommendation som ges till företaget är att i första hand likrikta arbetet hos de anställda genom att se till att det finns rutiner och arbetsbeskrivningar att tillgå för arbete gällande uppföljning av kalkyl och tidplan i genomförandeprocessen. Detta skulle generera i bättre styrning av produktionen så att både tids- och kostnadsmålen kan uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)