Statusuppdatering-gravid : En studie över gravidas användning av social media

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Social media tillhörde den vardagliga rutinen för många. Gravida använde internet som den största informationskällan. Kvinnans självkänsla lyftes vid en positiv bekräftelse. Genom att de gravida fick ett socialt stöd och fick höra andras berättelser om deras erfarenheter och upplevelser fick de tröst och bekräftelse, ett sätt att finna välbefinnande.   Syfte: Att beskriva gravidas erfarenheter och användning av social media, samt se om det finns ett samband mellan självkänsla och välbefinnande.  Metod: Studien gjordes med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning. Enkätinsamlingen gjordes med hjälp av Mödrahälsovården (MHV) i Kalmar Län. Totalt ingick 161 gravida kvinnor. Resultatet analyserades med hjälp av SPSS. För att se skillnader gjordes Pearson Chi-square test. En linjär regressionsanalys gjordes för att analysera samband.   Resultat: Social media var en daglig rutin för de gravida, totalt av de som använde social media loggade 92.2% av dem in minst en gång per dag. Den yngre åldersgruppen använde social media i större utsträckning än den äldre åldersgruppen. Hälften av de yngre loggade in på social media varje gång de tittade på sin smartphone eller dator och 29.6% av de äldre. Inga av grupperna lyfter fram något specifikt som deras syfte med statusuppdateringar vad det gällde att få bekräftelse, stöd, uttrycka sina tankar eller känslor kring graviditeten. Resultatet visade att gravida som hade lägre känsla av välbefinnande spenderade mer tid på social media.  Slutsats: Det visade sig att logga in på social media hade blivit en daglig rutin för de gravida. Däremot framkom det inte något tydligt syfte med statusuppdatering eller användningsområde av social media. Vi såg att det fanns ett samband mellan hur många minuter de gravida använde social media och välbefinnande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)