Inskolning av barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan : En kvalitativ studie av åtta förskollärares yrkeserfarenheter kring utmaningar och strategier 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Författare: Hanna Wahlgren; Michaela Samuelsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar med inskolning av barn med annat förstaspråk än svenska i förskolan. Syftet är även att undersöka vilka utmaningar förskollärarna upplever med att planera och skola in barnen samt hur förskollärarna arbetar för att möta dessa utmaningar. I studien har en kvalitativ metod med intervjuer av åtta förskollärare använts för att undersöka studiens syfte och frågeställningar. Den insamlade empirin bearbetas och analyseras utifrån begreppen anknytning, kommunikation och ur ett maktperspektiv. Det framkommer att förskollärarna under en inskolning ser tryggheten som det mest centrala, oavsett barnets förstaspråk. Under inskolningar av barn med annat förstaspråk än svenska finns vissa utmaningar. Här har förskollärarna själva fått hitta egna strategier för att lösa dessa. Den största utmaningen som förskollärarna ser vid inskolningar av barn med annat förstaspråk än svenska är när det saknas ett gemensamt språk att kunna delge information på, mellan vårdnadshavare och förskollärare. Resultatet styrks genom ett eller flera citat från empirin. I diskussionen framkommer det att det finns material kring hur arbetet med barns språklighet kan gå till. Material kring hur bemötandet och kommunikationen med vårdnadshavare som har annat förstaspråk än svenska saknas. Det finns inte heller översatta dokument med information till vårdnadshavarna att tillgå. Detta trots att förskollärarnas uppdrag är att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)