Närstående till patienter med Alzheimers sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: I Sverige är runt 150 000 människor diagnostiserade med en demenssjukdom, varav Alzheimers sjukdom utgör närmare 70 procent av dessa. Människans stigande livslängd förväntas resultera i att denna siffra beräknas stiga ytterligare. Sjukdomen innebär att vardagen förändras såväl för den sjuke som för dennes omgivning. Lidandet till följd av sjukdomen kan uppfattas i högre grad av den närstående än för individen själv. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur närstående till patienter med Alzheimers sjukdom upplever sin situation samt vilket behov av stöd de efterfrågar. Resultatet visade att de närstående upplevde sorg och ilska riktades mot sjukdomen i sig och den sjuke. Dessutom upplevdes ofta belastning och isolering hos de närstående till följd av den förändrade livssituationen men omvårdnadsansvaret kunde även utmynna i berikande upplevelser. De närstående önskade mer stöd än vad de erbjöds men trots detta speglade resultatet varierande användning av stödinsatser. Även om det finns framarbetade stödinsatser för närstående till individer med Alzheimers sjukdom användes dessa i sparsam utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)