Controllerns yrkesroll- Förklarad med hjälp av rollteori ur ett multipelt per-spektiv

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning och litteratur som behandlar controllerns professionella yrkes-roll beskriver den tekniska rollen, där controllerns administrativa och funktionalistiska roll i organisationen står i fokus. Rollen kan beskrivas vidare med hjälp av sociologisk rollteori där rollskapande och rollåterskapande är två centrala begrepp.Problem: Utifrån tidigare forskning har vi formulerat tre frågor i syfte att förstå controllerns yrkesroll utifrån ett socialt rollperspektiv: Vad betyder begreppet controller och vad säger teori och tidigare forskning att en controller bör göra? Vad är controllerns roll i praktiken och hur skapas yrkesrollen? På vilket sätt går controllerns rollskapande att förklara med hjälp av rollteori?Metod och teori: Vi tillämpade en fenomenologisk tolkande metod i denna studie, då vi valde att fokusera på controllern som individ. Utifrån sociologisk rollteori ur ett multipelt perspektiv analyserar vi rollbegreppet, i syfte att få kunskap om hur individer skapar mening i den värld de lever i. Vi använder oss av tre rollteorier av tre välkända författare inom sociologisk roll-teori för att vidare tolka controllerns roll bortom den tekniska beskrivningen. Teori nummer ett ger en ritualistisk beskrivning av en roll som gör det enklare att verbalisera performativa handlingar och genom det koppla språket till akt. Teori nummer två beskriver funktionaliteten av en roll, hur beteende påverkas av en viss funktion och hur handlingarna styrs av externa normer. Teori nummer tre ger en beskrivning av roll som påverkas av individers grupptill-hörighet. Tillhörigheten i en grupp formar rollen genom den ömsesidiga kommunikationen.Studiens resultat: Genom vår studie kan vi dra slutsatser om controllerns yrkesroll, med hjälp av sociologisk rollteori ur ett multipelt perspektiv. Den praktiska rollen, det vill säga control-lerns handlingar (backstage), skiljer sig från hur controllerns vill att andra ska uppfatta denne (frontstage). Vi kan visa att controllerns rollskapande också kan ske utifrån rutiner i organisa-tionen. Då alla organisationer och individer skapar olika rutiner för handlingar leder det till att olika yrkesroller skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)