Godkänd eller underkänd? En jämförande studie av språkliga drag i Tisus-prov i skriftlig färdighet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Charlotte Brolin; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna uppsats redovisas en jämförelse mellan den skriftliga delen av åtta godkända och åtta underkända Tisus-prov. Dels görs en processbarhetsanalys som bygger på inlärningshierarkin i Pienemanns Processbarhetsteori, dels en felanalys. Analyserna visar att de godkända och de underkända testtagarna i stort sett använder sig av samma strukturer. Den huvudsakliga skillnaden verkar vara att de godkända testtagarna använder sig av strukturerna i något högre utsträckning sam-tidigt som de oftare rättrealiserar de olika konstruktionerna. Felanalysen relaterar antal fel med antal ord och visar att felandelen verkar vara en viktig faktor vid betygssättningen. I stort sett ligger felandelen för de godkända testtagarna under tio procent och för de underkända test-tagarna över tio procent. Men det är inte bara andelen fel som skiljer sig åt mellan de båda betygsgrupperna. De verkar också röra sig om olika fel som karakteriserar de båda grupperna. För de underkända testtagarna rör det sig om olika slags övriga fel, framför allt avsaknad av obligatoriskt subjekt, samt ordvalsfel. Detta är relativt vanliga fel även hos de godkända testtagarna, men deras vanligaste fel är i stället felaktig användning av bestämd och obestämd form.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)