Nästa år jag ska få G i svenska - en intervjustudie med andraspråkselever på gymnasiet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka tre andraspråkselevers situation på gymnasiet. De tre eleverna kommer från Afghanistan, och deras hemspråk dari är en dialekt av persiskan. En fråga var huruvida interferens från hemspråket kunde märkas i elevernas skriftliga och muntliga svenska. En andra fråga var på vilken nivå elevernas läs- och begreppsförståelse låg, och en tredje gällde vilka uppfattningar de hade om att lära sig svenska och att studera på gymnasiet. Slutligen söktes svar på hur lärare kan stödja eleverna i deras språkutveckling och därmed också i deras kunskapserövrande.

Den metod som valdes var inspelning av intervjuer med eleverna för att få veta deras uppfattningar, samt kunna analysera uttal, syntax och form i talet och göra jämförelser med persiskan. Under inspelningarna läste eleverna en text ur ett läromedel som används i Svenska som andraspråk A på gymnasiet, och här analyserades förutom uttal även deras förståelse av ord och begrepp. Slutligen studerades några texter som skrivits av de tre eleverna, och feltyper analyserades kontrastivt mot persiskan. Syntax, form och vokalsystem i svenska och persiska  undersöktes, för att kunna påvisa interferens från hemspråket i elevernas svenska.

Resultaten visar interferens från hemspråket dari i både muntlig och skriftlig svenska. Feltyperna är rak ordföljd efter adverbial samt avsaknad av formellt subjekt och obligatoriskt pronomen som subjekt. Osäkerhet om bestämdhet, former i plural och singular samt verbformer i infinitiv och presens förekommer också. Svenskans rundade vokaler vållar svårigheter och uttalas som /e/ eller /i/. Läsförståelsen ligger på en mycket låg nivå, och många ord och uttryck i texterna är obekanta.

Interaktionens betydelse i andraspråksinlärningen betonas, och att samtala med infödda kamrater och tillsammans förhandla om språkets former och uttryckens exakthet är exempel på stöttning. Elevernas brister i läsförståelse är stora, och det kan ifrågasättas huruvida dessa elevers lärande på gymnasiet ligger inom vad Vygotsky kallar den proximala zonen.  Andraspråkselevernas språkutveckling är alla lärares ansvar, och de behöver tid för att ha möjlighet att utveckla sina färdigheter svenska och samtidigt erövra de kunskaper som krävs i programmet via det nya språket.

Nyckelord: andraspråksinlärning, gymnasieelever, interferens, interaktion, läsförståelse, persiska,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)