Upplevelser av texter. En receptionsstudie av fem texter om mensvärk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Felicia Lallo; [2020-05-06]

Nyckelord: mottagaranpassning; receptionsstudie; röst; målgrupp; modelläsare; LIX;

Sammanfattning: I ett samhälle där skrivande får mer och mer utrymme är det viktigt att undersöka hurmottagaren uppfattar och tolkar texter. I den här undersökningen studeras upplevelserav texter. Materialet består av fem texter om mensvärk från olika avsändare somanalyseras utifrån röst, läsbarhet och modelläsare. Undersökningens metod är bådekvantitativ och kvalitativ. För att undersöka hur de olika texterna upplevs genomförsen receptionsstudie i form av en enkätundersökning. Svaren på enkätundersökningendiskuteras i förhållande till den analys som gjorts av texterna.Resultatet av undersökningen visar att texterna upplevs på olika sätt, trots att dehandlar om samma ämne. Det som främst skiljer texterna åt är vilken ålder deuppfattas vara användbara för. En likhet mellan hur texterna uppfattas är vem textentros vara riktad till. Även skillnaderna mellan hur texterna från offentliga och privataaktörer upplevs är relevant att diskutera. En majoritet av informanterna uttrycker attde skulle vända sig till en offentlig aktör för att få information om mensvärk. Men närde får läsa en av texterna utan att veta dess avsändare är det ungefär lika många somskulle kunna rekommendera texterna från privata aktörer som offentliga aktörer tillnågon som har mensvärk, vilket betyder att texterna uppfattas lika varandra i detavseendet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)