”Daniel Wellington-effekten” : Samskapande och engagemang på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Engagemang och samskapande i symbios kan leda till samskapande av värde för samtliga inblandade aktörer. Studien ämnar att undersöka hur och varför företag arbetar med engagemang och samskapande på Instagram. För att undersöka detta har studien applicerats på företaget Daniel Wellington. Fallstudien bygger på semistrukturerade intervjuer samt kompletterande observationer på Instagram för att ge en bredare bild av hur företaget arbetar med engagemang och samskapande genom nätverk. Resultatet visar att samskapande och engagemang påverkar varandra. Genom aktörsengagemang inom nätverk på Instagram uppmuntras och skapas förutsättningar för samskapande av content. När dessa faktorer är i harmoni kan den så kallade “Daniel Wellington-effekten” förklaras. Effekten innebär att varumärket till viss del marknadsför sig självt. Det förklaras genom att företaget och externa aktörers samarbete leder till samskapande av content samt publicering på Instagram. Detta samskapande leder till ett ökat engagemang inom båda aktörernas nätverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)