Offentlig upphandling - med fokus på miljön

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Den offentliga upphandlingen i Sverige och EU omsätter mycket stora värden. Dessa värden kommer direkt ifrån skattebetalarna och måste därför ''fördelas på bästa sätt''. De bestämmelser som reglerar offentlig upphandling är utformade för att bland annat upprätthålla en hög grad av affärsmässighet, konkurrens och öppenhet. Det svenska regelverket LOU bygger på EG-direktiv som täcker olika typer av upphandlingsområden så som varor, tjänster och byggentreprenad. Upphandlingsreglerna tillåter även olika typer av upphandlingsförfarande så som förenklad och förhandlad upphandling. Den upphandlande enheten, med andra ord köparen, kan även ställa upp olika typer av kriterier, krav och villkor för de olika faserna som ett upphandlingsförfarande består av. Dessa kriterier, krav och villkor kan ha med anbudsgivarens, det vill säga säljarens förmåga att tekniskt eller ekonomiskt kunna genomföra det som den upphandlande enheten begär, men de kan även vara riktade mot det som är föremålet för upphandlingen. Pris, kvalitet och estetiska egenskaper kan vara exempel på vad som kan innefattas i kriterierna eller kraven på till exempel en viss produkt som skall upphandlas. Vad som även kan innefattas bland dessa kriterier, krav och villkor är miljöhänsyn. Möjligheten att ställa upp miljökriterier som har samband med en anbudsgivares organisation och produkter har på den senaste tiden fått ett starkt fotfäste inom gemenskapen men det råder fortfarande osäkerhet kring hur dessa får tillämpas och i vilken omfattning. En upphandling gjord av Lunds kommun angående stadstrafik visar exempel på den osäkerhet som finns. I vilken utsträckning miljöhänsyn kan tas beror på hur regelverken tolkas och det i sin tur påverkas av det rådande politiska klimatet. En ekologiskt hållbar utveckling och ekonomisk effektivitet kan uppnås, men med vilket medel? Miljölagstiftning eller offentliga myndigheters konsumentmakt?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)