Genus och jämställdhet i svenskundervisningen : Gymnasielärares uppfattningar om hur de undervisar om genus och jämställdhet i relation till skönlitterära texter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Svenska

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar gymnasielärare har om sin undervisning om genus och jämställdhet i relation till skönlitterära texter. För att besvara studiens frågeställningar valdes metoden semistrukturerad intervju och empirin består av sex intervjuer med svensklärare som alla undervisar på gymnasiet. Informanternas svar analyseras ur ett genusperspektiv och tar stöd i Hirdmans (2003) teorier om genus och genussystemet. Intervjusvaren analyseras även i relation till genusstudier med fokus på läsning samt teorier om skönlitterära texters fördelar för klassrumssamtal. Undersökningens första frågeställning undersöker lärares uppfattningar om sin undervisning i relation till skönlitterära texter. Undersökningens andra frågeställning undersöker lärares uppfattning om hur de undervisar om genus och jämställdhet i relation till skönlitterära texter. Genom att använda metoden semistrukturerad intervju, som utgår från den intervjuguide som utformats utifrån undersökningens syfte och frågeställningar, kan följdfrågor ställas och informanternas resonemang kan utvecklas. Det verktyg som informanternas svar analyseras med är Fangens (Elvstrand et.al 2015) tre tolkningsgrader där den första tolkningsgraden utgörs av det första mötet med empirin, den andra tolkningsgraden innebär att empirin sätts samman med tidigare forskning och den sista tolkningsgraden innebär att empirin studeras för att finna underliggande agendor eller teman. De teman som aktualiseras är valet av skönlitterära texter och att styrdokumenten inte specificerar vilken skönlitteratur som ska läsas i samband med vilket område. Detta ger svensklärarna friheten att välja skönlitterära texter och arbetssätt i relation till den valda skönlitteraturen, vilket de också gör. En av undersökningens slutsatser är dock att det finns lika många sätt att undervisa på som det finns lärare. Enligt informanterna läggs mycket ansvar för undervisningen på den enskilde läraren vilket kan resultera i att lärare aktualiserar ämnen som intresserar dem. Även om informanterna vinklar undervisningen efter sina personliga intressen är deras uppfattningar att genus och jämställdhet tas upp en hel del i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)