Vilka faktorer värderar importören? En studie om importföretags val av hamn vid containerimport

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Utan den svenska importen hade många butikshyllor stått tomma. Majoriteten av den svenskautrikeshandeln sker med sjöfart och därmed behöver importören göra ett val om vilkenimporthamn som ska väljas. Vilka faktorer avgör detta val? Tidigare studier fokuserar i höggrad på export och använder ofta breda begrepp för att förklara situationen. Exempelvisbegreppet leveranspålitlighet som enligt denna studies författare kan innebära bådeleveranssäkerhet och leveransprecision. Syftet med denna studie är att undersöka relationenmellan svenska importföretags värderingar vid val av importhamn.För att genomföra undersökningen skapades en webb-enkät som sedan användes för insamlingav primärdata. Företagen som deltog i studien är verksamma inom branscherna bygg/järnhandeloch el, livsmedel och övriga. Resultatet av studien visade att prisvärdhet genomgående är denviktigaste faktorn. Andra vanligt förekommande faktorer är leveranssäkerhet ochleveransprecision. Slutsatser som författarna kan dra är bland annat att vissa faktorer går att seett samband mellan företag oberoende av branschtillhörighet. Vissa likheter kan ävenidentifieras mellan branscherna samt mellan containervolymer. En del branscher har tydligaresamband än andra gällande vilka faktorer som värderas högst. De skillnader som författarnauppmärksammar ses bland annat mellan branscher och kan bero på godsets egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)