Validering av delskalan Emotionell Reglering från Social Competence Scale inom projektet PsPATHS i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Fanny Gulliksson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Utvärderandet av instrument och metoder är väsentligt för att avgöra validiteten och reliabiliteten av studiers resultat. I den här studien utvärderades delskalan Emotional Regulation. Delskalan ingår i Social Competence Scale (Corrigan, 2003) och användes som underlag för observationer av barn i åldern 4-5 år inom implementeringsförsöket av preventionsprogrammet PsPATHS i Sverige. Totalt deltog 132 barn vid två separata observationstillfällen. Två explorativa faktoranalyser med olika estimationsmetoder (ML och GLS) resulterade i en enfaktorslösning. Resultatet ligger i linje med tidigare analyser av skalan. Interbedömarreliabiliteten mättes med Intra class correlation och uppgick till en absolut överrensstämmelse med värdet utmärkt .754. Sambandet mellan de två observationstillfällena uppgick i en stark positiv korrelation (p < 0.01). Trots godkända mått av validitet och reliabilitet bör fler statistiska analyser utföras. Förståelsen av skalans items kan stärkasgenom ökad kunskap och tolkning av emotionell reglering, samt mer praktiskt erfarenhet av observationer. Fler mätmetoder än enbart skattningsinstrument rekommenderas för framtida studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)