Vårt liv kretsar kring cancer: Närståendes upplevelse av cancersjukdom hos nära anhörig - en studie baserad på narrativer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Varje år drabbas ungefär 50 000 personer i Sverige av cancer. Detta innebär att en halv miljon svenskar om året har en nära anhörig som drabbas. Cancersjukdomens inverkan på de närståendes liv är påtaglig. Förutom att bemöta och ta hand om patienten ska sjuksköterskan även uppmärksamma de närståendes upplevelser och behov. Syftet med denna studie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva nära en anhörig som drabbats av cancer. Genom en kvalitativ innehållsanalys, baserad på berättelser återgivna av närstående till cancersjuka, lades fokus på de närståendes upplevelser av sin livssituation under hela sjukdomsförloppet. Totalt sju berättelser analyserades, varav sex var självbiografier och den sjunde en bok baserad på egna erfarenheter som närstående till en cancersjuk person. I studiens resultat framkom 14 subkategorier och 4 kategorier; Känslorna som följer sjukdomen, Livet förändras, Nya roller och nya uppgifter samt Att stå bredvid. Gemensamt för samtliga kategorier var upplevelsen av förändrad syn på livet, som kom att bli studiens tema. De närståendes liv präglades av cancersjukdomen, betydelsen av att ta tillvara på den tid de har tillsammans blev uppenbar. Tidigare forskning, tillsammans med studiens resultat, visade på att de närstående ofta får inta roller och anta uppgifter som de tidigare inte haft. Många gånger upplevde de krav och förväntningar från både omgivningen och sig själva. Ett behov sågs hos de närstående av att bli sedda med sina unika berättelser, upplevelser och önskingar, vilka inte alltid uttrycktes av dem själva. Att som sjuksköterska vara medveten och uppmärksam kring detta är av största vikt, för att kunna stödja och lindra lidande även hos de närstående. Genom denna studie kan de närståendes uppleveler ses i en ny dimension utifrån deras egna unika berättelser vilket kan bidra med ökad kunskap kring bemötande av närstående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)