Den hållbara arbetsmiljön : En kvalitativ studie om kopplingen mellan sociala hållbarhetsfaktorer och arbetsmotivation.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur ledare använder sociala hållbarhetsfaktorer, samt hur detta påverkar arbetsmotivationen hos medarbetarna. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod utifrån den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Det empiriska materialet har samlats in genom 13 semistrukturerade intervjuer. För att fånga båda perspektiven har dessa intervjuer utförts med både ledare och medarbetare. Under transkriberingen av detta material identifierades teman och kategorier vilka legat till grund för utformningen av empirin och analysen. Resultat & slutsats: Studien visar att samtliga ledare i undersökningen arbetar med både de grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala hållbarhetsfaktorerna. Det framkommer hur utförandet av detta arbete utförs skiljer sig åt mellan de olika ledarna, vilket innebär att det finns flera olika metoder för varje enskild faktor. Examensarbetets bidrag: Det har visat sig att uppfattningarna angående vilka faktorer som leder direkt till ökad arbetsmotivation skiljer sig åt. Detta gäller både mellan ledare och medarbetare, men även för individerna inom samma grupp. Resultatet vi fått fram utifrån detta är även något som inte helt stämmer överens med tidigare forskning. Förslag till fortsatt forskning: För fortsatt forskning rekommenderar vi att det utförs en studie med en fördjupning i varför vissa faktorer leder till arbetsmotivation medan andra enbart är förutsättningar för arbetsmotivationen. Ytterligare några faktorer är dessutom en kombination av de båda. En förståelse bakom detta mönster skulle bidra till att utöka forskningsområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)