Äldre vuxna och datainsamling via Facebook: En undersökning av äldre vuxnas upplevelse av datainsamling på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar undersöka hur äldre vuxna i Sverige mellan åldrarna 50-65 år upplever den datainsamling som sker på Facebook och de potentiella risker som finns med hur deras data hanteras. Undersökning genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade telefonintervjuer med äldre vuxna inom de åldersgränser som uppsatsen ämnar undersöka. Tre olika delområden för vår undersökning har identifierats i litteraturgenomgången. Dessa är integritet, förståelse och höga krav för användare, dessa tre ligger till grund för den intervjuguide som skapats, med syftet att hjälpa oss besvara vår forskningsfråga. Efter empirisk undersökning var slutförd, så jämfördes resultatet med den insamlade litteraturen. Till diskussionen så ställdes det empiriska resultatet med litteraturen för att finna likheter och skillnader, vilket i sin tur ledde till den slutsats som finns i det sista avsnittet. Efter genomförd undersökning så kan det konstateras det råder en betydligt mer negativ upplevelse hos de äldre vuxna i Sverige mellan åldrarna 50-65 angående Facebooks datainsamling samt att det finns en medvetenhet angående de potentiella risker som finns med hur deras data hanteras men att denna inte visas ha en särskilt stor påverkan på deras upplevelse. Trots detta, så saknar denna åldersgrupp vetskap och medvetenhet när och hur den datainsamling fungerar och appliceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)