Perspektiv på läraruppdraget

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Fredrik Carlsson; [2010]

Nyckelord: läraruppdraget; reflektion;

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur fem lärare uppfattar sitt läraruppdrag. Sedan jämför jag dessa uppfattningar med hur litteratur och styrdokument uppfattar läraruppdraget. Min övergripande frågeställning är: Hur uppfattar fem utvalda lärare sitt läraruppdrag och hur förhåller sig deras uppfattningar till det som framhålls om uppdraget i styrdokument och litteratur? Examensarbetet är utfört utifrån en kvalitativ surveyundersökning där resultaten från intervjuer med fem lärare tolkas och jämförs med hur litteratur och styrdokument uppfattar läraruppdraget. Styrdokumenten fokuserar på att läraruppdraget går ut på att vara kunskapsförmedling och att utveckla elevernas etiska förhållningssätt. Begrepp som fostran, omsorg, pedagogik och profession utgör de viktigaste faktorer som forskare och styrdokument fokuserar på. Resultatet av intervjuerna visar att läraruppdraget har blivit mer omfattande sedan de intervjuade lärarna började sina lärarkarriärer. Med ”mer omfattande” menas att lärarna är av uppfattningen att den sociala dimensionen med ökad föräldrakontakt, konfliktlösning i skolan och mer administrativt ansvar har ökat. Lärarna menar visserligen att det ökade sociala ansvaret tillhör läraruppdraget men känner frustration över att de har svårt att hinna hjälpa alla elever med kunskapsinlärning. Min undersökning ger en signal om att lärarnas ambition är att genomföra det som styrdokumenten fokuserar på och litteraturen diskuterar men att utmaningarna i skolans miljö inte möjliggör ett förverkligande av målsättningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)