Man föds inte maskulin, man måste bli man : En empirisk studie om hur pojkar framställs genom adjektiv i två barnböcker år 2019

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem. Genom att analysera adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för "kvinnliga" respektive "manliga" egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. Den teori som vi har haft som utgångspunkt för studien är Raewyn Connells genusteori om maskuliniteter. Vårt resultat har visat att en av böckerna uttrycker det manliga performativa genuset och den andra avviker från det performativa genuset. Alltså har adjektivvalet av böckerna visat både ett förhållningssätt till en genusstereotyp roll och en normbrytande roll. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)