Nyckeln till framgång i en strategisk allians

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Det skrivs väldigt mycket positivt om strategiska allianser, trots detta är det uppskattningsvis 70 procent av alla allianser som spricker. Vilka är de bakomliggande orsakerna till detta? För att utreda det har vi konstruerat en modell som uppskattar betydelsen av kritiska faktorer på olika nivåer i den strategiska alliansen. Modellen består av åtta kritiska faktorer (parametrar) och fyra nivåer beroende av samarbetsintensiteten. Under utvecklingsarbetet av vår modell kopplade vi först ihop de kritiska parametrarna med de olika samarbetsnivåerna. Eftersom detta inte gjorts tidigare var vi tvungna att kalibrera modellen genom en kvalitativ förstudie. När modellen verifierats sökte vi en bransch att testa den på, vi valde dagligvarubranschen. Nästa steg var att prova modellen i en kvantitativ undersökning. Vi ville i undersökningen identifiera mönster för parametrarnas betydelse, hur dessa förändras över de olika samarbetsnivåerna. Resultatet vi fick av den kvantitativa undersökningen gav oss möjlighet att jämföra medelvärde av betydelse och standardavvikelse parametrarna emellan. Det fanns också ett mönster över hur relevansen av parametrarna fördelade sig över de olika nivåerna. Enligt detta mönster visade det sig att parametrarna förtroende och intentioner hade högst betydelse för den strategiska alliansen medan storlek och kontroll var parametrarna som fick genomgående lägst betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)