Den kommunala självstyrelsen : i en föränderlig samhällsorganisation

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsens övergripande syfte är att granska kommunernas roll och självstyrelse i en föränderlig samhällsorganisation. Ansvarskommitténs reformförslag till ny samhällsorganisa-tion granskas genom att undersöka tidigare kommunindelningsreformer som genomförts i Sverige. Detta för att förstå de demokratiska effekterna av dessa förändringar. Resultat av den forskning som uppsatsen redovisar visar att reformerna har påverkat den kommunala demokratin, främst genom att antalet förtroendevalda har minskat samtidigt som antalet kommunala tjänstemän ökat. Avståndet mellan valda och väljare har växt. De svenska partierna har problem i hanteringen av den demokratiska processen och förank-ringen på den kommunala såväl som på den nationella nivån. Uppsatsens metod är en kvalitativ textanalys. Det material som ligger till grund för uppsat-sen är inhämtat från tidigare kommunaldemokratisk forskning, statliga utredningar samt böcker och annan litteratur som behandlar ämnet för uppsatsen. Uppsatsens slutsats blir att Ansvarskommitténs reformförslag till ny samhällsorganisation, till stor del, betraktar kommunerna som en integrerad del i genomförandet av statens välfärdspolitik. Kommunerna ska vara statens förlängda arm ute i landet och genomföra den nationellt beslutade politiken. Ytterligare en slutsats är att Ansvarkommitténs förslag tar de svenska partiernas roll för gi-ven. Det tycks finnas en uppfattning om att partierna ska klara av den demokratiska pro-cessen. Detta trots att partierna redan idag har problem på många områden. Inte minst när det gäller medborgarnas förtroende samt att allt fler medborgare väljer att engagera sig politiskt i andra organisationer och på andra sätt. Detta beskrivs ske utifrån ett medborgarperspektiv. Därmed är det förvånade att Ansvarskommittén inte ägnat större utrymme och tid åt att undersöka de demokratiska effekterna av det reformförslag man lägger fram rörande den svenska samhällsorganisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)