Ungdomar och alkohol : Växjömodellen, en arbetsmetod för att minska ungdomsfyllor och relaterade brott?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

Sammanfattning:

Ungdomar och alkohol är ett ständigt aktuellt och omdebatterat ämne. Denna studie ärinriktad på att studera en polisiär arbetsmetod, kallad Kronobergsmodellen, som syftar till attbegränsa ungdomars alkoholkonsumtion. Fortsättningsvis undersöks vilkabrottsförebyggande effekter modellen genererat. Idag är ca 65% av ungdomarna i årskurs 9 attanse som alkoholkonsumenter. 10% av dessa uppger att de någon gång hamnat i slagsmål pågrund av sin berusning. Vi fann att Kronobergsmodellen tar sikte mot flera aktörer för attkomma tillrätta med den här typen av problem. Polisen mot jobbar ungdomarna själva, derasföräldrar samt mot personer som säljer alkohol till underåriga. Varje gång en underårigpåträffas med alkohol kontaktas dennes föräldrar. Dessutom upprättas även en anmälan omlangning eftersom den som försett ungdomen med alkohol har gjort sig skyldig till detta brott.Den unge är därefter att anse som vittne till langningsbrottet. Anmälningsstatistik frånKronobergs län visar att Kronobergsmodellen kan ha haft en viss betydelse för att få nerantalet våldsbrott utomhus. Efter införandet av detta arbetssätt sjönk misshandelsbrottenutomhus i flera år, detsamma gäller även för olika typer av skadegörelsebrott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)