Trygghet i offentliga rum - En studie om trygghetsskapande åtgärder i den byggda miljön med ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Stadens offentliga rum ska vara tillgängliga för alla att vistas i men tyvärr är det inte alltid så. Kvinnor upplever sig generellt mindre trygga i de offentliga rummen än män. Problemet grundar sig i ojämna maktrelationer som bland annat lett till att kvinnor undviker att röra sig i staden. Risken att utsättas för mäns våld är en faktor som påverkar upplevelsen av trygghet i de offentliga rummen. Ett sätt att minska den risken är att utforma den byggda miljön med kvinnors trygghetsupplevelse i åtanke. Detta samhällsproblem kräver många och nytänkande insatser om vi ska skapa en tryggare stad för alla. Vi har i denna kandidatuppsats undersökt Malmö stads trygghetsprogram och visioner för en ökad trygghet samt vilka föreställningar som finns kring kvinnors upplevda trygghet. Vi har valt att göra fallstudier på två specifika platser i Malmö, Nobeltunneln och Claesgatan, som båda har genomgått förändringar de senaste åren för att bli tryggare. Vi har undersökt hur dessa är planerade och hur Malmö stad arbetat med trygghet i relation till utformandet av de offentliga rummen. Utifrån våra observationer diskuterar vi om platserna motsvarar Malmö stads vision och det forskningsteorierna säger samt hur förändringarna har möjlighet att påverka trygghetskänslor. Nobeltunneln har efter sin förändring blivit en tryggare plats på pappret medan Claesgatan skulle behöva några små ingrepp för att öka tryggheten. Slutsatsen visar att det är betydelsefullt att diskutera fysisk planering med ett genusperspektiv eftersom det skapar en bättre jämställdhet i den byggda miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)