Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning: Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. Det finns stora besparingsmöjligheter att hämta i bostäder, och för att göra en skillnad måste information och kunskap spridas till både fastighetsägare och privatpersoner. Det här examensarbetet är en del av Energikontor Norrs projekt ”Stratus” som arbetar med att stötta 12 kommuner i Norrbottens län, genom att strategiskt arbeta mot att hitta en effektiv och framgångsrik väg för att nå de nationella energi- och klimatmålen anpassad till respektive kommuns förutsättningar.   Syftet med projektet har varit att kartlägga behovet/potentialen för energieffektivisering i olika befintliga byggnader hos alla de 14 kommunerna i Norrbottens län genom analys och bearbetning av data från energideklarationer, lantmäteriet och litteratur.   Byggbeståndet har kategoriserats i fyra byggnadskategorier: ”en- och tvåbostadshus”, ”flerbostadshus”, ”lokal- och specialbyggnader” och ”lokalbyggnader”. Resultatet visar ett energideklarerat byggnadsbestånd där 80 % av byggnaderna har en energiklass mellan D-G, där stor andel av beståndet är byggt under 60–80 talet, därav i behov av någon form av renovering. Byggnadsbeståndet som saknar energideklaration är främst komplementbyggnader som ofta inte behöver en energideklaration, följt av bostäder, där friliggande småhus hör till den största andelen.   Den största besparingspotentialen utifrån förslagna åtgärdsförslag finns att hämta i lokal- och specialbyggnader följt av lokalbyggnader enligt energideklarationerna. En estimerad besparingspotential för energianvändningen i hela Norrbottens län, baserat på åtgärdsförslag från energideklarationerna, visar sig vara 1,65 TWh, mest troligt mycket större än det. Exempel på vanliga förekommande åtgärdsförslag är ”isolera tak” och ”byte/installation av värmepump” för alla byggnadskategorier tillsammans.   En prognos för energiprestandan (kWh/m2 och år) fram till år 2030 visar en minskning med cirka 36 % från hur läget var år 2009 då de första energideklarationerna gjordes i Norrbottens län. Det indikerar att energiprestandan är på rätt väg och potentialen för att minska energianvändningen i våra bostäder finns där, men kommer inte utav sig själv utan det finns fortfarande stora behov av renovering och åtgärder i byggnadsbeståndet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)