Fysisk aktivitet kan öka förmåga till att utföra ADL-aktiviteter hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Författare: Emelie Lind; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för progriderande sjukdomar sompåverkar hjärnan och vanligen ger symptom som minnessvikt, afasi, apraxi samt gång- och balanssvårigheter. Fysiska i kombination med kognitiva symptom leder till nedsatt förmåga att planera och genomföra vardagliga aktiviteter (ADL). SyfteStudiens syfte var att sammanställa vetenskaplig litteratur vad gäller hur fysisk aktivitet kan påverka ADL-förmåga hos personer med demenssjukdom. Metod och MaterialStudien var en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i PubMed, CINAHL, AMED, PEDro samt The Cochrane Library. Elva artiklar valdes ut, granskades och kvalitetsbedömdes med PEDro Scale. Resultat De elva artiklarna fick mellan två och åtta poäng av tio på PEDro Scale.Studierna hade olika typer av fysisk aktivitet som interventioner. Denna litteratursammanställning visar att regelbunden fysisk aktivitet och/eller fysioterapi så som styrketräning, promenader, qigong eller liknande ger förbättring eller en bibehållen förmåga att genomföra ADL-aktiviteter samt förbättrade fysiska och kognitiva funktioner hos personer med en demenssjukdom. DiskussionStudierna skiljde sig åt i studielängd, antal pass och typ av träning vilket försvårar jämförelser och kunna dra slutsatser. I flera studier uteblev förbättring men visade en bibehållen förmåga att utföra ADL-aktiviteter jämfört med en snabbare försämring i kontrollgrupper. Överlag kan försiktiga slutsatser dras om att träning är positivt i flera bemärkelser och att teamet spelar en viktig roll i rehabilitering för personer med demens. KonklussionRegelbunden fysisk aktivitet kan ha effekt på förmågan att utföra ADLaktiviteter hos personer med demenssjukdom men fler studier behövs för att utreda vilken typ av aktivitet, dos och intensitet som har bäst effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)