Digitaliseringens utmaningar på revisorsyrket samt hanteringen av utmaningarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Edvin Beckne; Simon Dahlgren; [2020-07-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: I takt med digitaliseringens framfart så kommer detta att ställa vissa krav på revisionsyrket. Det finns förväntningar på konkurrensfördelar associerat med digitala tjänster som revisionsbyrån förväntas kunna erbjuda. Beskrivna utmaningar till följd av den ökade digitaliseringen som revisorn förväntas möta är ökade kompetenskrav i form av IT-kompetens. IT-kompetensen utökas via utbildningar som dock beskrivs vara bristfälliga samt via lärande inom teamen. Förutsättning för att möta digitaliseringen ter sig vara olika mellan större och mindre revisionsbyråer då större byråer investerar mer i digitala verktyg. Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar revisorerna står inför samt hanteringen av utmaningarna. Vidare är syftet att undersöka om och hur revisionsteamen blir påverkade av digitaliseringen. Metod: Metoden är kvalitativ i form av personliga intervjuer. Totalt har sex stycken respondenter deltagit i intervjuerna. De erhållna svaren har transkriberats och analyserats för att få svar på studiens frågeställningar. Analys/Slutsatser: Vad studien erhållit för information är att respondenterna upplever olika utmaningar och hanterar därför utmaningarna på olika sätt. Utmaningar som respondenterna upplever är att revisorerna har brist på kunskap i olika ämnesområden för att hantera mer omfattande digitala arbetssätt. Hantering av kunskapsbrist sker genom komplettering med hjälp av andra yrkesroller än revisorer samt genom internutbildning för att öka kunskapsnivån bland revisorerna. Aspekter till varför utmaningarna upplevs som olika har bland annat att göra med byråernas storlek samt hur de implementerar digitaliseringen i sin strategi. Vad som är i fokus när det gäller önskvärda kunskaper för revisorer menar respondenterna är mer inriktat mot kunskap inom revision än IT-kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)