Etiska emotioner : Om emotionens roll i etik

Detta är en Kandidat-uppsats från Etik

Författare: Helen Linander; [2013]

Nyckelord: Emotion; känsla; etik; Nussbaum;

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka emotionernas roll i vår etik. Detta har jag undersökt med hjälp av filosofen Martha Nussbaum, vilken har utformat en väl tilltagen teori om både emotioner och dess roll i etik. Genom att sätta upp tre punkter på vad en teori om emotioners roll i etik bör innehålla, (1. innehåll, 2. giltighet, 3. a) motivation och b) handling) har jag tolkat och analyserat Nussbaums teori, som hon skriver om i sina böcker Hiding from humanity: disgust, shame, and the law och Upheavals of thought: the intelligence of emotions. Nussbaums teori har behandlat alla punkter jag ställde upp och bör därmed anses vara komplett, om än inte helt övertygande på alla punkter. Det hon kommit fram till är: En emotion består av kognitiva processer som genom sitt fokus på ett medvetet objekt bildar övertygelser och värderingar om sådant som berör det vi tillskriver vara viktigt. Emotionen har inte ensamt giltighet att besluta huruvida en handling är rätt eller fel. a) Den har en stark motiverande funktion, men innebär inte att en 3 b) handling måste äga rum. Nussbaums teori är väl utarbetad när hon förklarar varför det är viktigt att emotionen bör ha en roll i vår etik. Teorin är dock mindre utarbetad, och mindre övertygande, när det gäller att förklara hur det ska gå till när vi adapterar emotionerna på etiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)