Energieffektivisering av flerbostadshus : En historisk översikt av energikrav, energianvändning och byggteknisk utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

Författare: Niklas Edström; Viktor Eriksson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Rapportens syfte är att undersöka vad som har skett inom energieffektivisering avflerbostadshus. Resultatdelen är uppdelad i tre delar. Den första delen är undersökning av Boverkets byggregler om energikrav och annat som rör energieffektivisering. Allt från de första byggföreskrifterna som fanns i Sverige till dagens energikrav avhandlas. Boverket släpper med jämna mellanrum nya föreskrifter där energikraven skärps. I del två undersöks hur energianvändningen i Sveriges flerbostadshus de senaste åren ur ett antal olika perspektiv. Den tredje och sista resultat delen handlar om vilka nya tekniker och tekniska lösningar som utvecklats de senaste åren. Konstruktion, isolering, köldbryggor och fönster är de fyra områden som undersökts. Den totala energianvändning i flerbostadshus har sjunkit marginellt de senaste 15 åren, den genomsnittliga energianvändning har dock sjunkit något mer. Detta beror främst på ökad medvetenhet om vikten av energieffektivisering än stora tekniska framsteg inom området. Boverkets byggregler gällande energikrav har genom åren skärpts regelbundet, men dessa har sällan varit svåra att uppnå för nybyggnationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)