Patienters upplevelser av behandling i samband med venösa bensår – en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund Bensår orsakade av venös insufficiens är en vanligt förekommande åkomma framför allt hos den äldre befolkningen. Såren medför ofta ett stort lidande för de drabbade och innebär stora kostnader för sjukvården. Behandlingen som omfattar såväl sårvård som behandling av den underliggande sjukdomen tenderar att bli långdragen och såren återkommer ofta efter läkning.Syfte Att undersöka hur patienter med venösa bensår upplever sin behandling.Metod Litteraturstudien inkluderar 15 vetenskapliga artiklar. Sökningar genomfördes i CINAHL och PubMed. Analysen genomfördes i fyra steg och innefattade sortering av artiklarnas innehåll utifrån likheter och skillnader.Resultat Tre huvudkategorier och nio underkategorier identifierades: Påverkan på autonomi (Att vara beroende av hjälp, Att behöva anpassa sin vardag, Delaktighet), Tillit (Förtroende och trygghet i relationen till vårdpersonal, Tilltro till behandlingen) och Barriärer (Fysiologiska barriärer, Psykologiska barriärer, Strukturella barriärer, Bristande information).Slutsats Utifrån hur patienter med venösa bensår beskriver sina upplevelser av behandlingen tycks brister i vården förekomma. I de fall då patienterna får tillräcklig information och känner att de blir sedda som personer tycks också deras upplevelse av behandlingen bli mer positiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)